Cemetery Administration

ANG SEMENTERYO SANG PAROKYA SANG JARO

MGA PROYEKTO KAG BAG-O NGA PATAKARAN

Sa pagkamatuod ang sementeryo indi dapat kahadlukan.  Makahaladlok lang ini sa aton panulukan kon ini mahigko kag pinabay-an.  Kag ngaa mahadlok kita sa lugar nga ginakabig naton nga sagrado? Sang natapos na ang aton simbahan, aton naman gina-ulikid kag ginakaayo ang aton sementeryo.

IMG_5424ANG PAGPABUTANG SANG SUGA

Halin pa sang nagligad nga tuig ginbutangan naton ini sang mga suga.  Masanag na ang aton sementeryo kag sarang na kita makadu-aw sa aton mga minatay bisan pa indi piesta minatay.

Ginkasugtan sang mga kapari-an sang aton parokya nga ini pasigahon sa tagsa ka gab-i halin 6:00 tubtob 8:00 basta maayo lang ang tiempo.

ANG  DUHA KA MAYOR NGA CANAL

Karon ginsugdan man naton sabat ang problema sang pagbaha.  Bisan gamay lang nga ulan, may madamo nga bahin sang sementeryo ang

Natapos na naton ang duha ka mayor nga canal.  Sarang na kita makahimo sang gagmay nga mga canal sa mga alagyan kag mga gin-utlan sang mga nicho kag privado nga mga pantyon. ginatiniran sang tubig, kag sa masami ini isa sa mga sablag sa aton pagduaw.

Dugang diri, ginaplano man nga ang mga mayor nga alagyan sementohon ukon butangan sang concrete walkways ukon cement slabs agod mahapos ang aton paglakat.

IMG_5447

 

WALA NA SANG LULUBNGAN

IMG_5414Sadtong 2010, gin-isip-isip namon nga sa 2016 wala na sing lulubngan ang sementeryo sang Jaro.

Naga-average kita 15 tubtob 20 ka lubong kada bulan.  Sa isa ka tuig, mas o menos, 240 ang ginalubong diri.  Agod may lugar pa kita nga pagalubngan, naghimo kami sang bag-o nga regulasyon sa pagpalubong kag subong man ang pagpahuman sang mga bone boxes.

 Nahuman na ang nahauna nga  540 bone boxes kag makita na ninyo ini  sa likod sang sementeryo.  Patahumon naton ini nga lugar.  Butangan ini sang suga, sang semento nga pulongkoan, sang silindihan sang kandila (indi ka makasindi bisan diin lang kay naga-pahigko ini sang lugar), tamnan ini sang matahum nga mga palma, pala-reho tanan ang mga lapida, palareho ang pinta, kag matahum nga alagyan.

 MGA BAG-O NGA PATAKARAN

Sugod sa bag-ong tuig, ang mga magapalubong sa sementeryo sang Jaro sa iya sini mga nicho maga-lagda sang bag-o nga kontrata.  Ang kaundan sini amo ang masunod:

 1.     Ang nicho ginaarkilahan lang (katulad sang una) kag wala ginapanag-iyahan sang mga himata sang nalubong.

2.      Nagapasugot ang pamilya sang nagtaliwan nga halinon sang tagdumala sang sementeryo ang ila minatay pagkatapos sang pito ka tuig (tubtob napulo ka tuig kon wala pa ini nadunot) sa Bone Box.

 

3.     Ang bayad sa arkila sang nicho, ang pagsira kag pagbukas sini matapos ang pito tubtob napulo ka tuig, ang bone box nga pagasayluhan sang mga tul-an, ang arkila sa bone box sa sulod sang pulo ka tuig, ang lapida para sa bone box – ini tanan bayaran na sa pagpalubong pa lang.

4.     Sarang makaigo tubtob apat ka tul-an sang mga himata (apat lang ang tugot) sa isa ka bone box.  Gani, indi na kinahanglan nga magbayad pa sang bone box kon may ara na, kag sa lapida, bayaran lang ang igadugang nga ngalan.  Ini nga package dala na sa transaction sa pagpalubong.

IMG_5425

5.     Sa mga pamilya nga dugay na naggamit sang partikular nga nicho, tugutan kamo nga maggamit sang amo man nga nicho sing makaisa na gid lang.  Sa sining makaisa na gid lang, gamiton na ang bag-o nga kontrata.  Gani, pagkatapos sang pito ka tuig, ang tanan nga mga tul-an nga nahamtang sa sina nga nicho pagasaylohon na sa inyo bone box.

Dapat kita mag-binuligay kag indi kita mag-mangin maiya-iyahon.  Tanan kita mapatay, gani, sa katapusan, tanan kita nagakinahanglan sang lulubngan. 

Sa pagkamatuod, kon ginabuhat naton ini subong, ini tungod kay ginasigurado ta lang, nga kon mag-abot na ang aton tion, may yara gid nga lugar kon sa diin kita igalubong.