Prayers

9

PRAYER TO
OUR LADY OF CANDLES

 Lord  Jesus, You are the Light of the world:
 we praise You, and ask You to guide our steps each day.
 Help us to love You and serve You faithfully,
 and to carry our daily cross with You.
 As I light this candle, let it always remind me
 that You are our Light in darkness,
 our Protector in danger, and our saving Lord at all times.
 Our Lady of Candles, give me a mother’s protection, for I need your watchful care.

Comfort me in my discouragements, solace me in my fatigues,
raise me after my falls, reward me for my successes.
Our Lady of Candles, bearer of Jesus, the Light of the world,
please obtain for me this favor ….. (mention you petitions)
I shall always rely on your help, to be what Jesus wants me to be.
I am his; I am yours, my good Mother!

Pray this while lighting the perdon.

 

 

 

23

 

SA HILIGAYNON
Ginoong Jesus, Ikaw ang kapawa sang kalibutan:
Akon ikaw ginadayaw kag nagapangabay ako nga Imo ako tuytuyan sa akon pagpanglakaton.
Buligi ako nga mangin himpit sa akon paghigugma kag pag-alagad sa Imo.
Sa akon pagsindi sini nga kandela padumdoma ako
nga Ikaw ang Kapawa sa akon kadulom,
ang akon Mangangapin sa katalagman, kag ang akon Manluluwas sa tanan nga tion.
 
Nuestra Senora de la Candelaria, ihatag sa akon ang imo iloynon nga pagtabang,
kay kinahanglan ko ang imo padayon nga pagbantay.
Pabakura ako sa akon mga kalisdanan, lugpaya ako sa akon kakapoy,
patindoga ako kon ako natiplang, padya-i ako sa akon mga kadalag-an.
Mahal nga Iloy sang Candelaria, tagdala ni Jesus nga kapawa sang kalibutan,
ginatugyan ko sa imo ang akon mga pag-ampo …….(isambit ang imo pangabay)
Padayon ako nga magasalig sa imo pagtabang agod magkabuhi ako suno sa pagbulut-an ni Jesus.
Iya ako; Imo ako, O labing but-anan nga Iloy, Birhen sang Candelaria!
 

Pangamuyu-on samtang ginasindihan ang perdon.