Magagmay nga Kristianong Katilingban (MMK) Parokya Nstra. Señora de la Candelaria

Padayon ang pagpangalakaton sang MMK sa pila tagsa ka celda sa mga kabarangayan nga sakop sang Jaro Katedral. Agud mangin matayuyuon ang pagpalakat sini, may Pastoral Ministry sa pagpamuno ni Rdo. Padre Mark Lester Senina.

                Sang tuig 2017, sa pagsaulog sang “Year of the Parish as Communion of Communities” may mga pagligwat nga ginhimo, kasubong sang pagbisita sang Mahal nga Birhen sang Candelaria sa kada panimalay. Sa baylo nga kada gab-I ang pagsaylo sang Urna, ginhimo na ini nga isa ka semana.

               Amo ini ang mga buluhaton sa matag-adlaw:

                Domingo               Santo Rosario kag Pagpaambitanay sang Pulong

                Lunes                      Santo Rosario

                Martes                     Santo Rosario

                Miyerkules             Nobena sa Aton Iloy sang sa Gihapon nga Panabang

                Huwebes                Santo Rosario

                Biernes                    Pangamuyo sa Kasing-kasing ni Jesuspara sa Panimalay

                Sabado                    Santo Rosario kag Bihilya sa Magal nga Birhen sang Candelaria

 

                Maayo gid nga ginlakip ang Nobena sa Iloy sa Gihapon nga Panabang sanglit ang iban nga naganobena sini indi na makasarang makakadto sa simbahan tungod sa katigulangon. Ang pagpangamuyo sang Santo Rosario buluhaton sang bilog nga pamilya. Kinahanglan tanan nga katapo ara gid sa pagpangadi sang Santo Rosario – “A Family that prays together: stays together,” as the saying goes.

                May ara man buluhaton sa kada bulan . May ara nga man buluhaton sa kada bulan. May ara nga monthly “Fellowship” sa kada Kapilya. Bulanan nga magatipon ang tanan nga mga katapo sa Urna suno sa adlaw nga gin kasugtan sang mga katapo sa barangay. Diri, pagagalhon sang mga katapo ang Urna sang Birhen Candelaria sa Kapilya. May pagahiwaton nga Barangay Monthly Mass (kon ang pagtilipon gintuon sa adlaw sang Barangay Monthly Mass). Magahiwat man dayun sang fellowship kag agape. Sa sin inga pagtilipon pagtuon, pagpamalandong ukon paghanas sang MKK sa pagbulig sa Pastoral Ministry.

Tion na in inga maghugpong ang isa ka pamilya. Himuon naton nga halimbawa ang isa ka munga nga may mga piso. Kada sirum nagakutak na sia sa pagtipon sang iya mga piso, kag pasilungan na sa idalum sang iya pakpak. Subong man sina sa aton pamilya Ibalik ang kultura nga “pag-Oracion na, magtipon ang tanan makatuon liwat sa paghugpong sang mga katapo sang pamilya. Madamo ang nagasiling nga nasadyahan sila kon nagatilipon. Sa MMK naga-ulolopod man sap ag-unong sa katapo nga nalisdain sa magpangadi. Nagahangpanay sanglit nakapaambitanay sang ila eksperiensya sa kalibuhi nga agot sa balaan nga kasulatan. Ang iban gani naga “look forward” sang ila “faith sharing”.

Ang mabudlay lang diri kay ang iban nga ginikanan gab-i na nagapauli sanglit may mga obra sila. Pag-abot kapoy na, ang mga kabataan nagakatulog na. Sa pihak sini, nalipay man gihapon ang pamilya nga masakaan sang Imahen sang Mahal nga Birhen kay para sa ilaa, ang Iloy gid ang nagabisita sa ila, kag nalipay gid sila.

                Ang Family & Life Ministry sang parokya nagpatigayon man sang seminar natungod sa rights sang mga kabataan sang Enero 14-15, 2017. Ini amo ang Children’s Seminar kon sa diin ginatalakay ang mga “rights” sang kabataan agud mangin aware ang MMK sang kaayuhan (welfare) sang mga kabataan sa ila barangay sanglit importente gid nga magiyahan sila sing husto agud makapangabuhi sa “basic” nga katayuhan sang pagbalay sang isa ka pamilya nga Kristiano. Ang pamilya amo ang pundasyon sang komunidad, sang aton Magagmay nga Kristiano Katilingban. Gani aton sakdagon sing mayo kag ipatuman ang mga nagakadapat nga mga buluhaton sang MMK agud mangin madinalag-on ang aton pagpanglakaton.

BARANGAY STATISTICS

Barangays

Population

Household

Families

Catholic Families

Average of 90%

MKK Members

Number of Cells

Number of Active Cells

1. Arguelles8301441861672340
2. Bakhaw77771666166614993031918
3. Benedicto51087807807021711312
4. CC El 981603939351511
5. Calubihan8704284283854240
6. Cuartero34405355354823630
7. Democracia11203764153745833
8. Desampa-rados23341421421286140
9. Fajardo17753553553203032
10. Libertad5209778701510
11. Lourdes DB28245495494941311
12. Lourdes Jalandoni    5840
13. Luna2215572651011
14. Ma. Cristina14332162322092822
15. San Roque20494054203783122
16. San Vicente20612884974478153
17. Seminario3683333301111
18. Simon Ledesma31503813843466543
19. Tabuc Suba Ilaya    6433
20. Tabuc Suba Proper122381890189017015433
21. Taft North31864745985386241
22. Taytay Zone 217793353262936650
TOTAL5324391889625866312979056